AVTAL OM ALLMÄNNA VILLKOR
AVSEENDE AUKTION AV HÄSTAR OCH OBJEKT INOM RAMEN FÖR TR MEDIAS FÖRMEDLINGSTJÄNST TR AUKTION

Innehållsförteckning

 1. Föremålet för Avtalet
 2. Definitioner m.m.
 3. Förhållandet mellan Aktörerna enligt Avtalet
 4. Förmedlingstjänsten
 5. Villkor kopplat till Förmedlingstjänsten
 6. Regler kopplat till försäljning genom Förmedlingstjänsten
 7. Särskilt om Auktion
 8. Avgifter och provision kopplat till Förmedlingstjänsten
 9. Betalningsvillkor m.m.
 10. Närmare om förhållandet mellan Parterna och villkor för försäljning/köp
 11. Särskilt om Andelshästar
 12. Personuppgifter
 13. Övrigt
 14. Force majeure och ansvarsbegränsning
 15. Tvister, kontaktuppgifter, lagval och domstol

1. Föremålet för Avtalet

1.1. Avtalet syftar till att redogöra för de villkor som gäller för TR Media AB:s (org nr. 556078-5114) förmedlingstjänst TR Auktion för Köpare och Säljare som nyttjar Förmedlingstjänsten, samt därutöver reglera avtalsförhållandet mellan Säljare och Köpare som deltar i Auktion eller försäljning/köp på Marketplace. Detta innebär att Säljare och Köpare sinsemellan är bundna av de avtalsvillkor för köpet som här anges, såvida de inte själva överenskommer om annat.

2. Definitioner m.m.

Med Avtal avses detta avtal rörande villkoren för nyttjandet av Förmedlingstjänsten samt villkoren för avtalsförhållandet mellan deltagande parters (Säljare och Köpare) köp och försäljning av hästar eller andra Objekt som sker genom Förmedlingstjänsten.

Med Köpare avses fysisk eller juridisk person som via Förmedlingstjänsten lägger bud på de objekt som ligger ute till försäljning via Förmedlingstjänsten.

Med Säljare avses fysisk eller juridisk person som via Förmedlingstjänsten lägger upp objekt till försäljning via Förmedlingstjänsten.

Med Förmedlare avses TR Auktion, en del av TR Media AB.

Med Part avses Köpare eller Säljare som träffat överenskommelse om försäljning eller köp av objekt som förmedlats via Förmedlingstjänsten. Med Part avses emellertid inte Förmedlaren som enkom tillhandahåller Förmedlingstjänsten.

Med Objekt avses hästar eller andra objekt som är föremål för försäljning genom Förmedlingstjänsten, inkluderandes Andelshäst i det fall särskilda villkor ej gäller (se närmare avsnitt 11).

Med Prislista avses Förmedlarens vid var tid gällande prislista för Förmedlingstjänsten och övriga debiteringar. Gällande prislista finns publicerad på Förmedlarens hemsida (www.trauktion.se/sa-funkar-det) och det åligger Aktör att på egen hand hålla sig informerad och uppdaterad om denna.

Med Förmedlingstjänsten avses den tjänst som Förmedlaren tillhandahåller för Köpare och Säljare genom vilken Objekt köpes och säljes via Auktion eller marknadsplatsen Marketplace.

Med Marketplace avses den del av Förmedlingstjänsten där Objekt utannonseras i 30 dagar och säljs till fast pris.

Med Auktion avses den del av Förmedlingstjänsten där Objekt säljs via auktionsförfarande.

Med Aktör kan avses såväl Förmedlare som Part eller annan användare av Förmedlingstjänsten.

Med Andelshäst avses häst som ägs och/eller företräds av tredje part såsom kommanditbolag eller annan liknande form för andelsägande av hästar. Försäljning och köp av Andelshäst regleras av särskilda villkor, se vidare avsnitt 11.

Med Tvingande lag eller regler avses sådan tvingande lagstiftning som vid var tid gäller på tjänster och försäljning/köp enligt detta Avtal, och som samtliga Aktörer åtar sig att rätta sig efter. Tvingande lag eller regler har alltid företräde för det fall någon bestämmelse i Avtalet strider emot Tvingande lag eller regler.

3. Förhållandet mellan Aktörerna enligt Avtalet

3.1. Förmedlaren svarar enkom för Förmedlingstjänsten och utgör således inte part i det avtal som ingås mellan Köpare och Säljare av Objekt som säljes via Förmedlingstjänsten. Förmedlaren fungerar således enbart som en intermediär för en auktions- och marknadsplats av Objekt. Förmedlaren är inte del av Köpare och Säljares avtalsförhållande i annan utsträckning än som uttryckligen framgår av detta Avtal.

3.2. Förmedlaren äger inte de Objekt som utbjuds till försäljning genom Förmedlingstjänsten.

3.3. Förmedlarens uppdrag upphör när faktureringsunderlag avseende försäljningen skickats till Säljaren enligt p. 9.3 nedan.

3.4. Tvist med anledning av träffat köpeavtal mellan Parterna ska hanteras av Parterna själva. Parterna accepterar att eventuella anspråk och krav med anledning av köpeavtalet ej kan riktas mot Förmedlaren som står utanför avtalet. Förmedlaren kan ej heller medla i sådan uppkommen tvist.

3.5. Förmedlaren svarar ej för de Objekt som bjuds ut till försäljning genom Förmedlingstjänsten. Det innebär således att det är Parterna som enkom svarar förde uppgifter som publiceras, så som exempelvis men inte uteslutande Parternas personuppgifter, Objektets skick, objektsbeskrivning, Köparens betalningsmöjligheter osv. Vidare är det Köparens eget ansvar att vid behov vidta undersökning av det förmedlade Objektet. Förmedlaren vidtar ingen sådan undersökning och förvarar eller omhändertar inte förmedlade Objekt i något fall. Förmedlaren värderar inte heller Objekt före publicering.

3.6 Det är Säljarens ansvar att efterleva Tvingande lag eller regler i den mån så erfordras utöver vad som stadgas enligt detta Avtal (exempelvis med inte uteslutande tvingande regler i Distansavtalslagen). Det åligger även Parterna att själva ta ansvar för alla skattekonsekvenser av avtalsförhållandet dem emellan, exempelvis men inte uteslutande gällande mervärdesskatt. Förmedlaren friskriver sig helt och fullt från ansvar i detta avseende och kan inte hållas till svars av varken Köpare eller Säljare i aktuellt hänseende.

4. Förmedlingstjänsten

4.1. Förmedlaren svarar för Förmedlingstjänsten. Förmedlaren arbetar efter att Förmedlingstjänsten ska fungera utan problem och utan olägenhet för Aktör som nyttjar Förmedlingstjänsten.

4.2. Förmedlaren lämnar ingen garanti att Förmedlingstjänsten under alla omständigheter och förhållanden fungerar i enlighet med vad som avses enligt punkt 4.1. ovan. Detta innefattar bl.a. men inte uteslutande förbehåll för eventuella driftstörningar, oplanerat underhåll och liknande händelser. Förmedlaren har rätt att flytta eller avbryta en pågående Auktion utan att Förmedlaren svarar för direkt eller indirekt skada därav.

4.3. Förmedlaren svarar ej för sådan direkt eller indirekt skada som Aktör lider till följd av nyttjande av Förmedlingstjänsten. Med direkt eller indirekt skada avses bl.a. men inte uteslutande sådan skada som Aktör anser sig ha lidit till följd av att denne inte haft möjlighet att lägga ett bud vid ett särskilt tillfälle.

4.4. Vad som föreskrivs i punkt 4.1.-4.3. ovan påverkar inte sådant ansvar som följer av Tvingande lag och regler och som gäller för Förmedlaren. Vad som föreskrivs i punkt 4.1.-4.3. ovan påverkar inte heller sådant ansvar som följer av uppsåtligt eller grovt vårdslöst agerande från Förmedlaren.

5. Villkor kopplat till Förmedlingstjänsten

5.1. Aktör som önskar nyttja Förmedlingstjänsten måste vara minst 18 år, och skapa ett konto hos TR Media AB och godkänna Avtalet. Endast näringsidkare får använda Förmedlingstjänsten såvitt avser försäljning via Auktion. Övriga Aktörer, dvs. budgivare/Köpare eller Säljare/Köpare via Marketplace, kan vara såväl näringsidkare som privatperson. Aktör får inte sakna rättshandlingsförmåga eller på annat sätt vara olämplig att inneha ett användarkonto för nyttjande av Förmedlingstjänsten.

5.2 Aktör svarar för att de uppgifter som används för att skapa användarkonto är korrekta och är skyldig att uppdatera sina uppgifter vid behov.

5.3 Aktör får inte nyttja Förmedlingstjänsten utan att ha godkänt detta Avtal genom BankID i Sverige eller motsvarande tjänster i Finland, Danmark, Norge eller annat land.

5.4 För juridiska personer som användare av Förmedlingstjänsten krävs att organisationsnummer registreras och att detta Avtal samt villkoren i övrigt godkänns av behörig företrädare för den juridiska personen.

5.5 Användarkonto är personligt för angiven Aktör, och denne får inte inneha mer än ett användarkonto, skapa konto i annans namn, eller överlåta användarkonto. Det åligger Aktör att tillse att annan inte använder dennes användarkonto för nyttjande av Förmedlingstjänsten, och Aktör svarar gentemot Förmedlaren och övriga Aktörer för alla handlingar som vidtas med användande av dennes användarkonto.

5.6 Endast Objektets verkliga ägare har rätt att använda Förmedlingstjänsten för försäljning. Säljaren ansvarar gentemot övriga Aktörer för att Objekt är Säljarens egendom, att de är fria från belastningar och att de inte är föremål för några tvångs- eller säkerhetsåtgärder.

5.7 Förmedlaren förbehåller sig rätten att när som helst avlägsna information eller avbryta försäljning av Objekt, samt vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Förmedlarens åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid med detta Avtal, tillämplig lagstiftning inkl. djurhållningsregler eller god sed. Förmedlaren förbehåller sig även rätten att röja information för att följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbeslut. Det sagda innebär dock ingen granskningsskyldighet för Förmedlaren.5.8 Om Aktör agerar i strid med ovan angivna eller övriga enligt detta Avtal gällande villkor för användandet av Förmedlingstjänsten och registrering av användarkonto, har Förmedlaren rätt att omedelbart stänga ner användarkontot och neka nyttjande av Förmedlingstjänsten, inkluderande nedstängning av pågående auktion och/eller borttagande av lagt bud. Förmedlaren har även rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och kräva ersättning för eventuell skada som Förmedlaren orsakas av Aktörs avtalsbrott.

6. Regler kopplat till försäljning genom Förmedlingstjänsten

6.1. Vid försäljning på Auktion ska ett startpris alltid anges och publiceras, Minimipriser finns angivna på www.trauktion.se/sa-funkar-det. På Marketplace finns inget lägstapris.

6.2 Försäljning sker till den budgivare som lagt högsta bud (Köpare).

6.3 Säljare kan vid försäljning på Auktion välja att Objekt som inte blir sålt automatiskt flyttas till 30 dagars kostnadsfri publicering på Marketplace till pris som Säljaren vid beställning anger.

6.4 Förmedlaren tar inget ansvar för att Objekt blir sålt, varken på Auktion eller Marketplace.

6.5 Säljaren förbinder sig att inte sälja Objekt på annat sätt än genom Förmedlingstjänsten under den tid som Objektet är publicerat till försäljning genom Förmedlingstjänsten. Säljaren har dock rätt att avbryta försäljningen när som helst före påbörjad Auktion eller, vid försäljning på Marketplace, innan köp kommit till stånd. Avgifter vid avbruten försäljning regleras av Förmedlarens vid var tid gällande Prislista.

6.6 Objekt som läggs ut till försäljning på Förmedlingstjänsten säljs alltid i befintligt skick, om inte annat anges. Säljaren är skyldig att före utannonsering tillhandahålla följande:

a) För häst: Oberoende veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar. Vid dräktighet ska denna bekräftas med dräktighetsintyg.

b) För andel i avelshingst: Kopia på andelskontrakt med andelsnummer (share no).

c) För Andelshäst: De särskilda villkor som gäller för ägandeformen, såsom bolagsavtal och eventuella tilläggsavtal samt information om avgifter eller annat av intresse för Köparen.6.7 Häst som läggs ut till försäljning på Förmedlingstjänsten måste vara vaccinerad enligt Svensk Travsports vaccinationsbestämmelser, eller motsvarande regler för andra än travhästar.

7. Särskilt om Auktion

7.1 Auktion genomförs digitalt på Förmedlarens webbsida, och fysiskt hos Förmedlarens lokaler på adress Köpsvängen 26, 168 67 Bromma. Bud på Objekt som publiceras på Förmedlingstjänsten kan således lämnas både digitalt och fysiskt på plats i auktionslokalen. Bud från budgivare som deltar fysiskt registreras av Förmedlaren.

7.2 Auktionen påbörjas och avslutas vid den tidpunkt som framgår av Förmedlingstjänsten (normalt söndagar). Publicering av Objekt inför Auktion sker enligt vad som framgår av Förmedlingstjänsten.

7.3 Bud som anges är bindande. Det går således inte att återta ett lagt bud. Köpare är den budgivare som lagt högsta budet. Denne budgivare har därigenom automatiskt vid auktionens avslut ingått bindande avtal med Säljaren om köp av aktuellt Objekt, vilket köp även regleras av detta Avtal såvida inte annat överenskommes mellan Parterna.

7.4 Endast bud som anges på Förmedlingstjänsten digitalt eller fysiskt i auktionslokal hos Förmedlaren enligt p. 7.1 ovan är giltiga. Bud som avges på annat sätt är utan verkan.

7.5 Aktuellt budintervall publiceras på Förmedlingstjänsten både digitalt och i auktionslokal.

7.6 För varje enskild Auktion tillämpas en preliminär sluttid. Sluttiden för varje enskild Auktion är således dynamisk till den grad att den justeras i takt med inkommande bud. Budtiden förlängs efter varje nytt bud som läggs, enligt vad Förmedlaren bestämmer.

7.7 När sluttiden för Objektet är passerad, vilket publiceras på Förmedlingstjänsten, uppstår automatiskt bindande köp mellan Säljare och Köpare som erlagt senaste budet.

7.8 Skulle två lika bud läggas gäller att vinnande bud anses vara det som lagts först. Förmedlaren har rätt att avgöra vilket bud som anses som sista bud och vinnande.

7.9 Säljaren får delta i budgivningen av eget Objekt, såvida det sker med Säljarens eget konto. För det fall budgivningen slutar med att Säljaren själv lagt högsta budet och Objekt således blir osålt, utgår Återropsprovision enligt avsnitt 8. Det är inte tillåtet att manipulera budgivning genom ombud eller på annat sätt än nu angivna egen budgivning från Säljarens sida. Förmedlaren har rätt att bortse från bud som Förmedlaren bedömer ej seriöst eller i övrigt strider emot reglerna.

7.10 Förmedlaren svarar för att meddela Säljare och Köpare att ett avtal om köp har ingåtts. Sådant meddelande skickas till respektive Part per e-post som Part registrerat på Förmedlingstjänsten. Frånvaro av sådant meddelande hindrar dock inte att bindande köp har kommit till stånd enligt detta Avtal.

8. Avgifter och provision kopplat till Förmedlingstjänsten

8.1. För att nyttjande av Förmedlingstjänsten fordras att Aktören erlägger en anmälningsavgift per Objekt enligt Förmedlarens vid var tid gällande Prislista. Anmälningsavgiften ska erläggas i samband med anmälan och är en förutsättning för att Objektet publiceras på Förmedlingstjänsten.

8.2. För det fall Säljare återkallar ett anmält Objekt fram till 48 timmar före aktuell Auktion utgår ingen annan avgift än erlagd anmälningsavgift. Vid återkallelse därefter utgår en extra avgift enligt Förmedlarens vid var tid gällande Prislista, att erläggas inom tio (10) dagar efter gjord återkallelse.

8.3. Provision på Auktioner utgår som auktionsprovision eller återropsprovision. På Marketplace utgår ingen provision utan endast anmälningsavgift.

8.4. Med auktionsprovision avses provision på försäljningssumman exkl. moms. Auktionsprovisionen framgår av Förmedlarens vid var tid gällande Prislista (säljprovision respektive inropscourtage). Gentemot Förmedlaren är dock Säljaren betalningsskyldig för hela auktionsprovisionen, enligt vad som framgår i avsnitt 9 nedan. Köparens del av auktionsprovisionen (inropscourtage) läggs på försäljningssumman och ska erläggas av Köparen till Säljaren i samband med betalning för Objektet, enligt vad som anges i de följande avsnitten. På angiven auktionsprovision tillkommer mervärdesskatt enligt gällande momssats.

8.5. Återropsprovision avser provision för osålt Objekt i det fall Säljaren själv har lagt högsta bud. Säljaren ska då erlägga återropsprovision i stället för auktionsprovision, enligt Förmedlarens vid var tid gällande Prislista. Pååterropsprovision tillkommer mervärdesskatt enligt gällande momssats. Återropsprovision kan aldrig överstiga 10 000 kr exkl. moms per Objekt.

8.6. Avgifter och provisioner som anges i Förmedlarens vid var tid gällande Prislista kan justeras av Förmedlaren med omedelbar verkan. Köpare och Säljare är skyldiga att själva informera sig om aktuella avgifter på www.trauktion.se/sa-funkar-det.

9. Betalningsvillkor m.m.

9.1. Anmälningsavgift erläggs i samband med anmälan enligt de betalsätt som erbjudsi Förmedlingstjänsten, och ska vara betald innan publicering sker.

9.2. Auktionsprovision och återropsprovision ska erläggas omedelbart efter avslutad budgivning enligt de betalsätt som erbjuds i Förmedlingstjänsten. Det åligger Säljaren att till Förmedlaren erlägga även Köparens del av auktionsprovision, vilken Köparen därefter ska erlägga till Säljaren. Förmedlaren tar inget ansvar för att Säljaren också får betalt av Köparen, utan Förmedlarens uppdrag avslutas i och med översändande av fakturaunderlag till Säljaren enligt p. 9.3 nedan.

9.3. Förmedlaren åtar sig att utan dröjsmål efter avslutad Auktion varvid försäljning kommer till stånd, underrätta Parterna om att avtal har kommit till stånd, samt till Säljaren utan dröjsmål översända faktureringsunderlag avseende köpeskillingen samt Köparens del av auktionsprovisionen, i samtliga fall exkl. moms. Underlaget ska även innehålla uppgifter om Köparen. Det åligger Säljaren att vid debitering gentemot Köparen lägga på ev. mervärdesskatt enligt gällande momssats, inkluderande att iaktta gällande skatteregler vid EU-försäljning och export i det fall Köparen har hemvist i annat land. Förmedlaren tar inget ansvar i skattemässigt avseende utan anger i faktureringsunderlaget alla belopp utan hänsyn till skatter och andra pålagor.

9.4. Förmedlarens rätt till provision och avgifter enligt avsnitt 8 och bestämmelserna i detta avsnitt gäller oaktat om köpet fullbordas eller ej. Förmedlarens uppdrag är genomfört och avslutat i och med översändande av faktureringsunderlag enligt p.

9.3 ovan.

10. Närmare om förhållandet mellan Parterna och villkor för försäljning/köp

Allmänt

10.1. Som angetts i avsnitt 7 ovan uppkommer bindande avtal om köp av Objekt mellan Säljare och Köpare som lagt högsta bud i och med avslutad Auktion. Vid försäljning på Marketplace uppkommer bindande avtal om köp av Objekt mellan Säljare och Köpare i och med Köparens lämnade köpanbud till för Objektet angivet pris eller Parterna på annat sätt överenskommer om köp och inte uttryckligen avtalar bort eller anger andra villkor än de som följer av detta Avtal. Detta avsnitt reglerar köpet mellan Parterna i de avseenden som inte angetts tidigare, och utöver vad som följer av tillämpliga rättsregler.

10.2 Säljaren har det fulla köprättsliga ansvaret gentemot Köparen avseende Objekt som läggs ut till försäljning på Förmedlingstjänsten, inkluderande men inte begränsat till ansvar för information samt bilder m.m. som publiceras på Förmedlingstjänsten eller på annat sätt lämnas till Köparen.

10.3. Förmedlaren kontrollerar genom Bank-ID på sätt som angetts i p. 5.3 ovan att Säljare vid både Auktion och Marketplace är identifierade, vilket även gäller Köpare vid Auktion. I övrigt ansvarar Parterna själva för eventuella ytterligare kontroller i detta avseende, vilket även gäller Parts betalningsförmåga etc. Förmedlaren svarar inte för att Säljaren har rätt att sälja Objektet, dock ansvarar Säljaren för detta i köprättsligt avseende gentemot Köparen.

10.4. Säljaren svarar för att ägarbytet registreras efter att Köparen erlagt köpeskillingen. Sådan skyldighet åligger ej Förmedlaren.

Avlämning och betalning

10.5 Avlämning/avhämtning av Objekt ska ske senast 10 dagar efter genomfört köp genom Köparens avhämtning, såvida Parterna inte kommer överens om annat. Tid för avhämtning bokas med Säljaren. Säljaren har rätt att kräva legitimering av Köparen för avlämning.

10.6 Köpt Objekt ska vara till fullo betalt senast i samband med avhämtning. Säljaren är inte skyldig att lämna ut Objektet innan betalning har erhållits. Betalning sker mot faktura för det fall Säljaren är näringsidkare, såvida Parterna inte kommer överens om annat. Om Säljaren inte är näringsidkare (vilket endast kan gälla Marketplace) sker betalning genom kontoöverföring eller på annat sätt somParterna överenskommer. Det åligger Säljaren att utan dröjsmål efter köpet översända faktura eller annan betalningsinstruktion till Köparen.

Äganderätten, riskens övergång och dröjsmål

10.7 Äganderätten övergår vid betalning. Säljaren står risken för Objektet fram tills avlämnande har skett, även om äganderätten har övergått genom betalning dessförinnan. Om dröjsmål uppstår med avlämnandet och/eller betalning, och det inte beror på något förhållande på Säljarens sida, står dock Köparen risken för Objektet för tid efter att Säljaren gjort vad som ankommer på denne för att avlämnande ska kunna ske.

10.8 Det åligger Säljaren att fortsatt vårda Objektet (inkluderande att hålla häst försäkrad) även om risken har övergått på Köparen. Säljaren har rätt till skälig ersättning av Köparen för detta för tid efter att risken övergått på Köparen. Sådan ersättning inkluderar beträffande häst åtminstone (men inte uteslutande) försäkring, foder, stallkostnader, veterinärvård och andra kostnader som är erforderliga för hästens vård och förvaring och för att bibehålla den i gott skick. Köparen bär dock ansvaret för om Objektet kommer bort, försämras eller skadas genom olyckshändelse eller av annan anledning som inte beror på Säljaren. Det åligger Köparen att hålla häst försäkrad för tid efter avlämnandet, om Parterna inte överenskommer om annat.

10.9 För det fall Köparen inte avhämtar Objektet i tid, och/eller inte erlägger betalning i tid, och det inte beror på något förhållande på Säljarens sida, har Säljaren rätt att häva avtalet för det fall Köparen inte inom tre dagar efter Säljarens anmaning vidtar rättelse. Motsvarande rättighet gäller för Köparen för det fall Säljaren inte uppfyller vad som åligger denne för att avlämning av Objekt ska kunna ske i tid.

Undersökning efter avhämtning och reklamation

10.10 När Köparen fått Objektet i sin besittning, åligger det denne att inom 14 dagar vidta en noggrann undersökning av Objektet. Med noggrann undersökning avses för hästar sådana undersökningar som kan anses påkallat vid en sedvanlig noggrann undersökning av aktuell häst utifrån omständigheterna och branschpraxis.

10.11 Reklamation avseende fel som upptäcks eller bort ha upptäckts vid sådan undersökning som avses i p. 10.10 ska för att kunna göras gällande av Köparen ske senast 14 dagar efter utgången av den tid som anges i p. 10.10. Fel somreklameras enligt denna bestämmelse får endast avse a) bristande överensstämmelse med uppgifter som lämnats inför köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, eller b) väsentligt förhållande som Säljaren underlåtit att upplysa Köparen om och som Säljaren känt till eller bort ha känt till och som Köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, eller c) väsentligt sämre skick än Köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

10.12 Efter utgången av den reklamationsfrist som anges i 10.11, får Köparen som fel endast åberopa sådant som denne inte upptäckt eller bort ha upptäckt vid en sådan undersökning som avses i p. 10.10 och under förutsättning att vad som anges i a) – c) i p. 10.11 för åberopande av fel är uppfyllt och att reklamation sker i skälig tid efter att Köparen upptäckt eller bort ha upptäckt felet. Det sagda gäller dock inte om Säljaren handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

10.13 Vid återgång eller hävning har Köparen endast rätt att återfå vad denne erlagt mot återlämnande av Objektet.

Tvingande lag eller regler

10.14 För det fall Säljaren är näringsidkare och Köparen konsument, gäller även vad som föreskrivs i konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Tvingande lagregler går härvid före vad som anges i detta Avtal.

10.15 Säljare som är näringsidkare är även i övrigt medveten om att Förmedlingstjänsten riktar sig till såväl näringsidkare som privatpersoner, och att Köpare av Objekt således kan vara konsument, och Parterna svarar var för sig för efterlevnad av de lagregler som blir tillämpliga enligt Tvingande lag eller regler såsom men inte uteslutande konsumentköplagen eller distansavtalslagen. Förmedlaren tar således inget ansvar för följderna av Tvingande lag eller regler i detta eller andra avseenden, utan är endast att anse som en mellanhand i det avtalsförhållande som Parterna själva svarar för.

Distansavtalslagen och ångerrätt

10.16 Parterna är medvetna om att ångerrätt enligt distansavtalslagen (lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)) inte gäller för köp på Auktion, eftersom det inte är fråga om auktion som enbart sker på distans. Vid köp där ångerrätt gäller, svarar Säljaren för att Köparen inför köpet erhåller den information som distansavtalslagen föreskriver.10.17 Vid köp mellan näringsidkare och konsument som inte sker på Auktion, och där undantag från ångerrätt inte gäller enligt distansavtalslagen, har Köparen ångerrätt i enlighet med nämnda lag. Köparen ska meddela Säljaren om utnyttjande av ångerrätten inom den ångerfrist som löper under 14 dagar från och med den dag som Köparen får det köpta Objektet i sin besittning.

10.18 Meddelande om ångerrätt ska skickas till Säljaren på den e-post som angetts av denne på Förmedlingstjänsten. Köparen kan även använda sig av det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. Köparen ska ange namn, adress, kontaktinformation, information om Objektet samt annan relevant information såsom kontonummer för återbetalning m.m.

10.19 Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom 14 dagar returnera Objektet till Säljaren. Retur ska ge omgående och utan dröjsmål. Har föremålet avhämtats av Köparen ska retur ske till samma ställe. Retur får inte ske mot postförskott. Om Köparen inte har returnerat Objektet inom 14 dagar från att Köparen meddelat Säljaren om nyttjande av ångerrätt, och Köparen således inte iakttagit vad som ålegat denne enligt lag, ska Köparen alltjämt anses bunden av köpet och någon återbetalning kommer inte att ske.

10.20 Köparen står risken för att Objektet skadas eller kommer bort, och är skyldig att tillse att Objektet vårdas, paketeras och i övrigt hanteras på ett sådant vis att det inte skadas under transport.

10.21 När Säljaren har tagit emot Objektet återbetalas erlagd köpeskilling av Säljaren inom 14 dagar till Köparen, med undantag för Objektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat detta i större omfattning än nödvändigt eller som beror på skador som Köparen svarar för. Det åligger Köparen att meddela Säljaren kontonummer för återbetalning, och angiven återbetalningsfrist förlängs för det fall så inte sker med så lång tid som erfordras för att Säljaren ska kunna utföra återbetalningen.

10.22 Säljaren har rätt att vägra ny försäljning av Objekt till Köpare som använt sig av ångerrätten för Objektet ifråga. Eventuella bud eller köpanbud från sådan Köpare kan komma att bortses ifrån vid ny utannonsering av Objektet.

10.23 Om Förmedlaren bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda denna för att slippa stå fast vid köp eller i övrigt påverka budgivning, Säljaren eller andra Aktörer för ett enligt Förmedlaren oacceptabelt sätt,förbehåller sig Förmedlaren rätten att stänga ner Köparens konto och tillgång till Förmedlingstjänsten.

Tvister och tillämplig lag

10.24 Svensk lag ska tillämpas på relationen mellan Köpare och Säljare.

10.25 Tvister mellan Säljare och Köpare hanteras av Parterna själva, och Förmedlaren åtar sig inte något ansvar eller biträde i sådana situationer.

11. Särskilt om Andelshästar

11.1. Vid köp av Andelshäst gäller särskilda villkor som har företräde framför vad som i övrigt anges i detta Avtal. Köp av Andelshäst utgör rättsligt ett köp av en andel i ett kommanditbolag eller dylik ägandeform. Säljaren är skyldig att vid utannonsering av Andelshäst via Förmedlingstjänsten tillhandahålla de särskilda villkor som gäller för ägandeformen, såsom bolagsavtal och eventuella tilläggsavtal samt information om avgifter eller annat av intresse för Köparen. Köparen förbinder sig att i förväg ta del av och bekräfta de sålunda publicerade avtalsvillkoren för andelsägandet.

11.2 De särskilda villkoren för Andelshästar gäller bland annat (men inte uteslutande) krav på att Köparen ska bli godkänd som delägare, tidpunkt för äganderättens övergång, undantag från reklamationsrätt, tillkommande avgifter för inträde i andelsägarkretsen m.m. Det är av största vikt att Köpare skaffar sig god kännedom om ägandeformen innan budgivning eller lämnande av köpanbud på Andelshäst. Köparen svarar för att vidta de egna undersökningar av andelsägarformen ifråga som denne anser sig behöva för att kunna ingå bindande avtal om köp.

11.3 Genom köp av Andelshäst på Förmedlingstjänsten, godkänner Köparen de avtalsvillkor som gäller för aktuell Andelshäst, vilka finns publicerade i anslutning till Objektet ifråga. Någon ångerrätt eller annan möjlighet att frånträda köpet efter lagt bud eller lämnat köpanbud finns inte.

12. Personuppgifter

12.1. När en Aktör registrerar användarkonto hos TR Media bekräftar denne att den tagit del av TR Medias integritetspolicy. https://www.trmedia.se/integritetspolicy.12.2. Köpare är införstådd med att namn på Köparen kommer att visas på Förmedlingstjänsten när vinnande bud avgjorts eller Objekt gått åter.

13. Övrigt

13.1. Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig ska den lämnas utan verkan. Detta gäller även del av sådan bestämmelse. Övriga bestämmelser i Avtalet äger fortsatt tillämpning.

13.2. Förmedlaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i Avtalet inkluderande priser och avgifter, med omedelbar verkan. Det åligger övriga Aktörer att hålla sig informerad om aktuellt Avtal, vilket alltid finns publicerat på Förmedlingstjänsten i aktuell version.

13.3. För det fall tvist uppstår avseende de tjänster som tillhandahålls av tredje part via Förmedlingstjänsten eller med någon Aktör som använder tjänsten, ska aktuell Aktör hålla Förmedlaren skadelös från krav och skador, oavsett om de är direkta eller indirekta, kända eller dolda, och som uppstår till följd av sådan tvist.

13.4 Förmedlaren har rätt att överlåta avtal som ingåtts mellan Förmedlaren och annan Aktör inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter eller skyldigheter, till tredje man. Om överlåtelse sker kommer Förmedlaren att informera om vem som har tagit över avtalet, genom meddelande per e-post eller publicering på webbplatsen. Övertagaren har rätt att tillhandahålla Förmedlingstjänsten eller liknande tjänster på annan webbplats. Annan Aktör än Förmedlaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.

14. Force majeure och ansvarsbegränsning

14.1 Köpare, Säljare och Förmedlaren fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om dennes åtaganden inte alls eller endast med onormalt hög kostnad kan fullföljas på grund av sådan naturkatastrof, terroristattack, krig, epidemi, pandemi, arbetsinställelse, blockad, ingrepp av offentlig myndighet eller därmed jämförlig omständighet, som denne inte råder över och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

14.2 Förmedlaren ansvarar inte för skada, följdskada eller kostnader som kan åsamkas annan Aktör eller användare av Förmedlingstjänsten, oavsett orsak. Förmedlarensansvar är under alla omständigheter begränsat till av Aktör erlagda avgifter kopplat till Förmedlingstjänsten, inkluderande provision.

15. Tvister, kontaktuppgifter, lagval och domstol

15.1. Vid klagomål där berörda parter inte lyckas komma överens, har konsument bosatt inom EU rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Konsument kan även använda sig av EU-kommissionens plattform för klagomål som finns på EU-kommissionens webbplats.

15.2 Tvist mellan Förmedlaren och annan Aktör ska hanteras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

15.3 Kontaktuppgifter till Förmedlaren är följande.

TR Media AB
Org. nr. 556078-5114
Box 11139
161 11 Bromma
info@trmedia.se

———————-

Detta avtal och dess tillhörande villkor är upprättat den 11 januari 2024. Den senaste upplagan är upprättad den 11 januari 2024.